ASMPUTPX.TXT

===============================================================================
   Date: 05-08-95  Time: 01:29a   Number: 38   
   From: KJETIL MYHRE         Refer: 35   
    To: BJOERN STAERK       Board ID: ROLVSOY     Recvd: Yes
 Subject: ASM - putpixel          86: Programmerin  Status: Public 
-------------------------------------------------------------------------------
BS> Ja, det hadde vært fint. Det er jo som oftest ikke de
BS> korteste rutinene som er de raskeste...

Her kommer'n.

----------------------- 8< ------------------------------------------
{$G+}
const VideoSeg : Word = $A000;
   BytesPerLine : Word = 80; { 640 / 8 }

   SC_INDEX     = $3c4; { Sequence Controller Index register }
   MAP_MASK     = $2;  { index of Map Mask register }

   GC_INDEX     = $03ce; { Graphics Controller Index reg }
   SET_RESET    = $0;  { index of Set/Reset reg }
   ENABLE_SET_RESET = $1;  { index of Enable Set/Reset reg }
   DATA_ROTATE   = $3;  { index of Data Rotate }
   READ_MAP_SELECT = $4;  { index of Read Map Select }
   MODE       = $5;  { index of Graphics Mode reg }
   BIT_MASK     = $8;  { index of Bit Mask reg }

procedure Plot ( X_Coor, Y_Coor : Integer; Color : Byte );assembler;
asm
  { set write mode 2 }
  mov  dx,GC_INDEX
  mov  ax,(2 shl 8)+MODE { lest's use mode 2 }
  out  dx,ax
  mov  dx,GC_INDEX
  mov  al,DATA_ROTATE
  mov  ah,000b      { 0000 - Store; 1000 - And; 10000 - Or; 110}
  out  dx,ax

  { calculate the offset }
  mov  ax,Y_Coor
  mov  cx,BytesPerLine
  mul  cx
  mov  di,ax      { di := Y * BytesPerLine }
  mov  bx,X_Coor
  mov  cx,bx
  shr  bx,3       { bx := X div 8 }
  add  di,bx      { di:= Y*80 + X div 8 }
  mov  ch,80h      { 10000000 }
  and  cl,07h
  shr  ch,cl      { 10000000 >> (X_Coor and 7) }
  mov  dx,GC_INDEX
  mov  al,BIT_MASK
  mov  ah,ch
  out  dx,ax
  mov  bl,Color
  mov  es,VideoSeg   { es <- video segment }
  mov  bh,byte ptr es:[di]      { load the latch }
  mov  byte ptr es:[di],bl
  { you can try to change this on xchg byte ptr es:[di], bl
   reading memory is very important since you want to save
   the background }
end;


var
  oldMode : Byte;
  f : Word;
begin
   asm
    mov  ax,0f00h
    int  10h
    mov  oldMode,al
    mov  ax,0012h
    int  10h
   end;

   for f := 0 to 450 do
    Plot(f,f,7);

   for f := 0 to 639 do
    Plot(f,Round(sin(f))+240,15);

   readln;
   asm
    mov  al,oldMode
    xor  ah,ah
    int  10h
   end;
end.

------------------------- 8< ----------------------------------------

Du får se om den er brukbar.... :))

-= Kjetil =-

-─-
 ■ RM 1.3 01431 ■ Bad ideas never die, they just get adopted as goverment poli
===============================================================================